Informační oznámení

podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů


ÚČEL A POSTUP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje, které jste nám dle svého rozhodnutí poskytli, budou zpracovávány pro následující účely:


a) poskytování zvolených a uvedených služeb v souvislosti s prodejem vozidel (dále uváděných jako „Služby“) a umožnění správci FCA Central and Eastern Europe Kft., 1138 Budapešť, Madarász Viktor u. 47, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) provádět průzkumy ohledně uvedených Služeb;


b) poskytování, na základě Vašeho výslovného souhlasu, komerčních a/nebo propagačních informací, zasílání reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností SMAŽÍK NORD s.r.o., FCA CEE, nebo provádění marketingových výzkumů;


c) profilování, na základě Vašeho výslovného souhlasu, Vašeho spotřebního chování, zvyků a sklonů v oblasti automobilového průmyslu, které bude sloužit ke zlepšování služeb nabízených FCA CEE;


d) poskytování osobních údajů, na základě Vašeho výslovného souhlasu, třetím stranám spojeným a propojeným s FCA CEE, , jakož i společnostem FCA Italy S.p.A, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V a jejich partnerům, ke zpracování pro komerční a/nebo propagační informace, jakož i k zasílání reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivní komerční komunikace v souvislosti s produkty, službami a dalšími činnostmi, nebo k realizování průzkumu trhu,


e) poskytování osobních údajů na základě Vašeho výslovného souhlasu třetím stranám spojených s prodejem vozidel při nabídce finančních a leasingových služeb společnostem, se kterými SMAŽÍK NORD s.r.o. spolupracuje:- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480


- ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČ 63998980


- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 , IČ 64948242


- Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 , IČ 27089444


- ESSOX s.r.o., F.A.Gerstnera 52, 270 01 České Budějovice, IČ 26764652


- MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, IČ 60112743Údaje budou zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu, a zejména poštou nebo elektronickou poštou, telefonem (včetně automatizovaných telefonních hovorů, SMS, MMS atd.), faxem a jinými elektronickými kanály (např. na webových stránkách, v mobilních aplikacích). Zpracování je prováděno prostřednictvím společností Picabo.cz. a.s., Africká 434/11, 160 00 Praha 6 a Armadillo Design Kft. Csányi Lászlo u. 27, Budapest, Maďarsko. Zpracovatelé provádějí shromažďování informací v počítačových databázích, údržbu a další záležitosti týkající se technických a marketingových činností.


NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ


Poskytnutí Vašich osobních údajů je nepovinné. Nicméně bez uvedení povinných údajů (označených hvězdičkou) nebudeme schopni poskytovat Vám požadované Služby, ani Vás správným způsobem identifikovat. Bez ostatních údajů, které nejsou označeny jako povinné, služby poskytovat lze.


TŘETÍ STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM


Vaše osobní údaje může zpracovávat FCA CEE a/nebo jiné subjekty ( jako je FCA Italy S.p.A, Turín, Itálie a Fiat Chrysler Automobiles N.V. company London, Anglie) jednající v zastoupení FCA CEE na základě zvláštních smluvních závazků, se sídlem v členských státech EU nebo v zemích mimo EU v rámci omezení stanovených zákony.


Osobní údaje, které jste poskytli, mohou být zpracovávány Pracovníky pro zpracování údajů, včetně externích pracovníků, kteří jsou odpovědní za řízení požadovaných služeb a souvisejících marketingových činností, a Zpracovatelem/Zpracovateli dat nebo společnostmi, kterým byla data poskytnuta, jak je uvedeno níže.


TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY.


Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním zákonných povinností, z nařízení veřejných orgánů nebo pro uplatnění zákonných práv. Kromě toho bude možné Vaše data na základě Vašeho souhlasu poskytovat třetím stranám, tak jak je uvedeno v bodě d) Informačního oznámení.


SPRÁVCE ÚDAJŮ


Správce údajů je SMAŽÍK NORD s.r.o., FCA CEE a leasing. společnosti:


- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480


- ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČ 63998980


- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 , IČ 64948242


- s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 , IČ 27089444


- ESSOX s.r.o., F.A.Gerstnera 52, 270 01 České Budějovice, IČ 26764652


- MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, IČ 60112743


Uvedení správci nejsou společnými správci osobních údajů.


VAŠE PRÁVA


Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo kdykoli opravit nebo odstranit jakékoli údaje, které by byly zpracovávány v rozporu se zákonem, zakázat používání Vašich osobních údajů ke komerčním nebo marketingovým účelům, požádat správce o vysvětlení, opravu, doplnění nebo odstranění Vašich osobních údajů a vyžádat si kompletní a aktuální seznam všech zpracovatelů těchto údajů na základě písemné žádosti zaslané společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., 1138 Budapešť, Madarász Viktor u. 47, Maďarsko nebo telefonem na zákaznickou linku 800 200 233 nebo e-mailem na adresu : customercare.CZ@fiat.com a uveďte v předmětu e-mailu “vymazat moje osobní údaje” a písemně na adresu SMAŽÍK NORD, Drážďanská 827/76, 400 07 Ústí nad Labem nebo e-mailem info@smazikladno.cz .


Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas, který jste udělili na základě tohoto oznámení, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Svůj souhlas můžete odvolat způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci.


V případě porušení Vašich práv můžete podat stížnost proti správci údajů u příslušného kontrolního orgánu nebo se můžete domáhat soudní ochrany. Pokud správce údajů nebo zpracovatel údajů způsobí škody nebo poruší práva subjektu údajů týkající se osobnosti v důsledku protiprávního zpracování nebo jakéhokoli porušení požadavků na bezpečnost údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat od správce údajů náhradu a nápravu. Český orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.